Privacy beleid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – General Data Protection Regulation (GDPR)

Privacy beleid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – General Data Protection Regulation (GDPR)


De verantwoordelijke, genaamd Nathalie Gijbels, zaakvoerster van KaduuK en tot uiterlijk 14/07/2021 kandidaat-ondernemer bij Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg; maker en ontwerper van gerecycleerde tassen en accessoires en maker van ambachtelijk gedraaide urnen en accessoires van hout; een onderneming, ingeschreven bij de KBO als Ondernemersatelier cvba so onder nummer 0876.478.439, gevestigd te Windekestraat 1, 3600 Genk.
Reeds vernoemde, Nathalie Gijbels, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

KaduuK respecteert je privacy en gaat hierdoor ook zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt. Je gegevens worden dan ook enkel gebruikt om je bestellingen zo snel en. efficiënt mogelijk af te ronden.

Welke gegevens worden er bewaard en waarom?

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, leveringsadres en facturatiegegevens nodig om uw bestelling af te handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien gewenst bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en facturatiegegevens bewaard worden. Zo dient u deze informatie niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in te vullen.Delen van gegevens met betrokken derde partijen.

Delen van gegevens aan derde partijen.

KaduuK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KaduuK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kan ik mijn gegevens inkijken of bewerken?

Indien u vragen of klachten mocht hebben over het privacy beleid van KaduuK, of indien u uw gegevens wil verwijderen of een kopie wil ontvangen ervan, neem dan contact met ons op via info@kaduuk.eu. Het is ook steeds mogelijk om uw gegevens in te kijken of te wijzigen via uw account op deze website, indien u die aangemaakt heeft.

Cookies.

KaduuK gebruikt alleen technische en functionele cookies voor sociale media, als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en die dienen om ons website-verkeer te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Nathalie Gijbels (KaduuK), kandidaat-ondernemer bij Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg (BE 0876 478 439).
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van deze website en deze te aanvaarden.
KaduuK behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

PRIJZEN

Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW voor alle producten. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden.
KaduuK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
KaduuK is in de mogelijkheid bestellingen te weigeren. Dit dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen.

UITVOERING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

VERZAKINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het product kan alleen ongebruikt geretourneerd worden.
De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de aankoop in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de klant of koper.

BETALING

Particuliere klanten:
Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
Professionele klanten:
Betaling van de geleverde goederen gebeurt steeds via bankoverschrijving, maximaal 30 dagen na factuurdatum.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 EUR.
Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

AANSPRAKELIJKHEID

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
KaduuK kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
KaduuK is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
KaduuK is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar (KaduuK, Nathalie Gijbels, kandidaat-ondernemer bij Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg) gelegen is.

COPYRIGHT

Niets van deze site mag zonder toestemming van KaduuK vermenigvuldigd of gekopieerd worden.
Het delen van informatie via de daarvoor voorziene “social media” links is toegelaten zonder toestemming.

CONTACT

KaduuK
Nathalie Gijbels,
Oude Lummenseweg 30,
3580 Beringen,
België.
info@kaduuk.eu
BE 0876 478 439