Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Nathalie Gijbels (KaduuK), gevestigd op Stadswal 14, F-Blok, Lokaal F04 op de Lutgart site te 3580 Beringen.
De Maatschappelijke zetel is gelegen op de Oude Lummenseweg 30, 3580 Beringen. 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van deze website en deze te aanvaarden.

KaduuK behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

PRIJZEN

KaduuK is een kleine onderneming die onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk..
Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden.
KaduuK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

KaduuK is in de mogelijkheid bestellingen te weigeren. Dit dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen.

UITVOERING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via bancontact, kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

VERZAKINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Het product kan alleen ongebruikt geretourneerd worden.
De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de aankoop in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de klant of koper.

BETALING

Particuliere klanten:
Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving.
Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.
Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
Professionele klanten:
Betaling van de geleverde goederen gebeurt steeds via bankoverschrijving, maximaal 30 dagen na factuurdatum.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 EUR.
Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

AANSPRAKELIJKHEID

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

KaduuK kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

KaduuK is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
KaduuK is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar (KaduuK, Nathalie Gijbels) gelegen is.

COPYRIGHT

Niets van deze site mag zonder toestemming van KaduuK vermenigvuldigd of gekopieerd worden.
Het delen van informatie via de daarvoor voorziene “social media” links is toegelaten zonder toestemming.

CONTACT

KaduuK
Nathalie Gijbels,
Oude Lummenseweg 30,
3580 Beringen,
België.
Nathalie@kaduuk.eu

BE 0 775 538 061